Βιοποικιλότητα 

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» - ΕΠΠΕΡΑΑ, με γνώμονα την Πράσινη Ανάπτυξη και επίκεντρο τον Άνθρωπο και τις πραγματικές του ανάγκες, χρηματοδοτεί έργα και παρεμβάσεις στη βάση μιας ολοκληρωμένης Στρατηγικής.                                 
Η προστασία του περιβάλλοντος, η μείωση των επιπτώσεων της ρύπανσης στη δημόσια υγεία και τα οικοσυστήματα, η ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων, η αντιμετώπιση των προβλημάτων που δημιουργεί η παγκόσμια κλιματική αλλαγή και η υιοθέτηση ενός νέου αναπτυξιακού μοντέλου, συνιστούν κύριες συνιστώσες της Στρατηγικής του ΕΠΠΕΡΑΑ.
Θεμελιώδης προτεραιότητα της περιβαλλοντικής πολιτικής που υπηρετεί το ΕΠΠΕΡΑΑ για την περίοδο 2007-2013, αλλά και κορμός του πυλώνα που αφορά στην αειφόρο διαχείριση και την προστασία του φυσικού κεφαλαίου, είναι η προώθηση της Βιοποικιλότητας και η αποτελεσματική προστασία και διαχείριση της Φύσης.
Ο Άξονας 9 «Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος & Βιοποικιλότητας» του ΕΠΠΕΡΑΑ, έχει ως γενικό στόχο την ανάσχεση της απώλειας και την προστασία της βιοποικιλότητας μέσω της επίτευξης και διατήρησης ικανοποιητικής κατάστασης των οικοτόπων και των πληθυσμών των απειλούμενων και κινδυνευόντων ειδών και περιοχών οικολογικού ενδιαφέροντος.
Με προϋπολογισμό που υπερβαίνει τα 180 εκ. ευρώ χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και εθνικούς πόρους, σημαντικές παρεμβάσεις που αφορούν στην πρόληψη, προστασία και αξιοποίηση του φυσικού πλούτου της χώρας μας, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής, αλλά και στη βιώσιμη ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών, μέσα από τη βελτίωση της ελκυστικότητάς τους, ως τόπων διαμονής και προσέλκυσης επενδύσεων.