Εγκεκριμένα Κριτήρια Επιλογής των προς Χρηματοδότησης Πράξεων 

 • Ενέργειες
 • Εκτύπωση σελίδας

Βάσει του άρθρου 65, παρ. 1, εδάφιο α)  του Καν. 1083/2006, τα κριτήρια επιλογής πράξεων θα πρέπει να εγκριθούν από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

Τα προτεινόμενα κριτήρια επιλογής ομαδοποιούνται σε δύο ενότητες: Τα Κριτήρια πληρότητας στοιχείων πρότασης και τα Κριτήρια αξιολόγησης πράξεων, δεδομένου ότι η διαδικασία αξιολόγησης των προς χρηματοδότηση πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Νόμου 3614/2007, διενεργείται σε δύο στάδια αξιολόγησης.

Ειδικότερα:
Η εξέταση των Κριτηρίων πληρότητας στοιχείων πρότασης έχει στόχο να διασφαλίσει τόσο τις ελάχιστες προϋποθέσεις, που προβλέπονται στο κανονιστικό πλαίσιο, προκειμένου η πρόταση να συμμετέχει στην αξιολόγηση όσο και τη δυνατότητα υποβολής συμπληρωματικών στοιχείων εκ μέρους του δικαιούχου πριν την έναρξη της αξιολόγησης.

Αναλυτικότερα τα Κριτήρια πληρότητας στοιχείων πρότασης διασφαλίζουν γενικά ότι:

 • Ο δικαιούχος έχει την αρμοδιότητα εκτέλεσης του έργου για το οποίο υποβάλλει την πρόταση
 • Για την υποβολή της πρότασης, χρησιμοποιήθηκαν τα τυποποιημένα έντυπα και έχουν επισυναφθεί όλα τα συνοδευτικά έγγραφα σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη σχετική πρόσκληση όπως για παράδειγμα:
  1. Αίτηση Υποβολής Πρότασης Πράξης
  2. Βεβαίωση του δικαιούχου περί μη χρηματοδότησης της προβλεπόμενης δαπάνης της πράξης από άλλο Ε.Π. στο πλαίσιο της τρέχουσας ή προηγούμενης προγραμματικής περιόδου
  3. Λοιπά στοιχεία που προσδιορίζονται στην σχετική  πρόσκληση (μελέτες, αδειοδοτήσεις κλπ.)
 • Τα τυποποιημένα έντυπα της πρότασης και τα συνοδευτικά αυτής έγγραφα είναι συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα
 • Η περίοδος υλοποίησης του προτεινόμενου προς συγχρηματοδότηση έργου εμπίπτει εντός της περιόδου επιλεξιμότητας του προγράμματος
 • Υπάρχουν οι προαπαιτούμενες αποφάσεις αρμόδιων συλλογικών οργάνων, εφόσον απαιτείται
 • Τα κριτήρια αξιολόγησης πράξεων διακρίνονται σε τέσσερις ομάδες κριτηρίων, οι οποίες αφορούν στην:

α) πληρότητα και σαφήνεια της πρότασης

β) τήρηση εθνικών και κοινοτικών κανόνων

γ) σκοπιμότητα πράξης και

δ) ωριμότητα πράξης

Η Επιτροπή Παρακολούθησης εξετάζει και εγκρίνει τα κριτήρια για την επιλογή των προς χρηματοδότηση πράξεων εντός έξι μηνών από την έγκριση του Ε.Π. και εγκρίνει τις τυχόν αναθεωρήσεις των κριτηρίων αυτών σύμφωνα με τις ανάγκες του προγραμματισμού.

Η εξειδίκευση των κριτηρίων επιλογής πράξεων κάθε φορά είναι στην ευθύνη του φορέα που έχει την αρμοδιότητα διαχείρισής τους.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 16/03/2011