Διαγωνισμοί

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Αναθεώρηση εθνικού σχεδιασμού διαχείρισης αποβλήτων

Έχει λήξει

Ημερομηνία δημοσίευσης

19/5/2011

Στόχος της υπό ανάθεσης μελέτης είναι η κατάρτιση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου διαχείρισης του συνόλου των αποβλήτων.

Αντικείμενο του έργου είναι η κατάρτιση ΕΣΔΑ που θα αφορά στο σύνολο των προς διαχείριση αποβλήτων της χώρας και ειδικότερα, των αστικών στερεών αποβλήτων, των βιομηχανικών αποβλήτων, των ρευμάτων που υπόκεινται σε εναλλακτική διαχείριση, των ιλύων από επεξεργασία αστικών λυμάτων και υγρών αποβλήτων, των αδρανών αποβλήτων από κατασκευές και κατεδαφίσεις, των ιατρικών και των γεωργικών αποβλήτων κ.α.

Παραλαβή τευχών (χωρίς κόστος) από τα γραφεία της ΕΥΔ. Πληροφορίες κ. Β. Πετεινού, τηλ. 213 2142271, φαξ 210 6920437, vpetinou@mou.gr, 09.00-15.00.

Κατηγορία διαγωνισμού

Μελέτες - Εμπειρογνωμοσύνες

Προϋπολογισμός

400.000 ευρώ (ΦΠΑ συμπεριλαμβανομένου)

Διάρκεια έργου

10 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης

Ημερομηνίες υποβολής προσφορών

15/7/2011 12:00

Τόπος υποβολής προσφορών

ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ Αεροπόρου Παπαναστασίου 34, 115 27 Αθήνα

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
ΕΥΔ ΕΠ Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη
Διεύθυνση
Αεροπόρου Παπαναστασίου 34β, Αθήνα, 115 27
Τηλ
213 2142200
Φαξ
210 6920437
E-mail
Url

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 5/7/2011