Διαγωνισμοί

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου υλοποίησης του έργου «Διοργάνωση συνεδρίου με θέμα «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ Νεώτερες εξελίξεις –Προβληματισμοί» στις 10,11 και 12 Οκτωβρίου 2014 στο Ναύπλιο»

Έχει λήξει

Ημερομηνία δημοσίευσης

30/7/2014

Η ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ με τη συμμετοχή της Ένωσης Μελών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους  και της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων  ενδιαφέρεται να διοργανώσει  Συνέδριο με θέμα “ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ”,  Νεώτερες εξελίξεις – Προβληματισμοί,  στις 10 έως 12 Οκτωβρίου 2014, στο Ναύπλιο.

Σε συνέχεια των παραπάνω, η Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013» κρίνει αναγκαίο, όπως στο πλαίσιο της Τεχνικής Βοήθειας, με βάση το Π.Δ. 4/2002 και συγκεκριμένα με τη διαδικασία επιλογής από κατάλογο, σύμφωνα με την αριθμ.51540/ΕΥΣΣΑΑΠ 3628/2010 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β 1856/2010), να αναθέσει, με βάση τη χαμηλότερη προσφορά, έργο παροχής υπηρεσιών διοργάνωσης συνεδρίου.

Κατηγορία διαγωνισμού

Υπηρεσίες

Προϋπολογισμός

110.000 χωρίς ΦΠΑ

Διάρκεια έργου

Από την υπογραφή της σύμβασης ως 31/10/2014

Ημερομηνίες υποβολής προσφορών

28/8/2014 13:00

Τόπος υποβολής προσφορών

Τόπος υποβολής προσφορών www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
ΕΥΔ ΕΠ Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη
Διεύθυνση
Αεροπόρου Παπαναστασίου 34β, Αθήνα, 115 27
Τηλ
213 2142200
Φαξ
210 6920437
E-mail
Url

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 29/7/2014