Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΜΠΕ ΤΟΥ Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020

8/8/2014

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ως συναρμόδια αρχή σχεδιασμού για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020», σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην Kοινή Υπουργική
Απόφαση με α.π. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.107017/5.9.06 (ΦΕΚ 1225/Β/2006):
α) Ανακοινώνει ότι τόσο η ίδια, όσο και τα Περιφερειακά Συμβούλια των Περιφερειών της Χώρας διαθέτουν
τις απαραίτητες πληροφορίες και στοιχεία του φακέλου Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ)
του ως άνω Επιχειρησιακού Προγράμματος, προκειμένου να ενημερωθεί το κοινό,
β) Προσκαλεί το ενδιαφερόμενο κοινό να διατυπώσει εγγράφως και σε κάθε περίπτωση επαρκώς
τεκμηριωμένα τις απόψεις του, προς την Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος (ΕΥΠΕ)
του ΥΠΕΚΑ (Ταχ. Δ/νση: Λ. Αλεξάνδρας 11, 114 73 Αθήνα), μέχρι τις 8/9/2014.
Το σχέδιο της ΣΜΠΕ βρίσκεται στα ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ της ανακοίνωσης.

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 8/8/2014