Πρόσκληση

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Διαχείριση αποβλήτων και αποκατάσταση εδάφους σε χώρους ρυπασμένους

Έχουν λήξει

Έργα αποκατάστασης εδάφους σε χώρους ρυπασμένους από παρελθούσα βιομηχανική ή συναφή δραστηριότητα, για τους οποίους δεν υπάρχει υπόχρεος ιδιοκτήτης και υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

Είδος ενίσχυσης

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

Τομείς ενδιαφέροντος

Κατηγορία δικαιούχων

Περιφέρειες

Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Α' και Β' βαθμού)

Άλλα νομικά πρόσωπα

Σε ποιους απευθύνεται

  • Γενικές Γραμματείες Περιφερειών
  • Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθμού
  • Σύνδεσμοι ΟΤΑ
  • Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων
  • Επιχειρήσεις ΟΤΑ

Όροι και προϋποθέσεις

1. Ως ελάχιστος προϋπολογισμός (δημόσια δαπάνη ) πράξεων υποδομής προς ένταξη ορίζεται το ποσόν των πενατκοσίων ...

Τι χρηματοδοτείται

  • Κατασκευή έργων εξυγίανσης - αποκατάστασης χώρων ρυπασμένων από επικίνδυνα απόβλητα σε περιπτώσεις εγκαταλελειμμένων δημόσιων ή δημοτικών χώρων που έχουν στο παρελθόν ρυπανθεί με επικίνδυνα απόβλητα και δεν έχει διαπιστωθεί η ταυτότητα του παραγωγού ( άρθρο 9 της Υ.Α. 13588/725/28-3-2006)
  • Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου

Προϋπολογισμός

€ 70.000.000

Περίοδος υποβολής

από 11/8/2009 έως 31/10/2012

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ «Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη»
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Αεροπόρου Παπαναστασίου 34β, 115 27 Αθήνα
Τηλ
213 2142200
Φαξ
210 6920437

Β. Στοϊλόπουλος

213 2142225
 

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 4/4/2016