Προσκλήσεις - Προκηρύξεις

 • Ενέργειες
 • Εκτύπωση σελίδας

Έργα διαχείρισης και ασφαλούς διάθεσης ιλύος

Υλοποίηση έργων διαχείρισης και ασφαλούς διάθεσης ιλύος, που αποσκοπούν στη δραστική μείωση των παθογόνων της ιλύος (υγειονοποίηση) ή/και στη δραστική αύξηση της περιεκτικότητας στερεών, ώστε να καταστεί ασφαλέστερη και με μεγαλύτερες επιλογές η μετέπειτα διάθεση και εν γένει αξιοποίησή της.

Ενδεικτικά, ως δράσεις αξιοποίησης αναφέρονται η εδαφική διάθεση, η δασοπονία, η αποκατάσταση εδαφών και η ενεργειακή
αξιοποίηση.

 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

Είδος ενίσχυσης

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

Τομείς ενδιαφέροντος

Κατηγορία δικαιούχων

Υπουργεία – ΝΠΔΔ

Περιφέρειες

Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Α' και Β' βαθμού)

Άλλα νομικά πρόσωπα

Σε ποιους απευθύνεται

Φορείς Δημοσίου, Ευρύτερου Δημοσίου και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης που έχουν τη σχετική αρμοδιότητα

Όροι και προϋποθέσεις

Επιπλέον Ειδικοί Όροι παρούσας πρόσκλησης: Οι προτεινόμενες πράξεις θα αποσκοπούν στη δραστική μείωση ...

Τι χρηματοδοτείται

Ειδικότερα με την παρούσα πρόσκληση μπορούν να χρηματοδοτηθούν οι ακόλουθες δράσεις:

 • έργα πρόσθετης επεξεργασίας ιλύος που παράγεται σε υφιστάμενη ΕΕΛ, προκειμένου να εξασφαλίζεται η δραστική
  μείωση παθογόνων (υγειονοποίηση) της ιλύος ή/και η δραστική αύξηση της περιεκτικότητας στερεών ώστε να καταστεί
  ασφαλέστερη και με μεγαλύτερες επιλογές η μετέπειτα διάθεση και εν γένει αξιοποίησή της. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η
  αρχική ιλύς να ικανοποιεί τα όρια βαρέων μετάλλων ή/και οργανικών ουσιών του Παραρτήματος Β'
 • δράσεις δημοσιότητας με σκοπό την ενημέρωση του ευρύτερου κοινού για τις δράσεις επεξεργασίας/διάθεσης της ιλύος, τα
  περιβαλλοντικά οφέλη κλπ.
 • υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου
 • αγορά γης
 • μελέτες οι οποίες έχουν ολοκληρωθεί και παραληφθεί.

Προϋπολογισμός

€ 30.000.000

Περίοδος υποβολής

από 6/4/2012 έως 31/10/2012

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ «Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη»
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Αεροπόρου Παπαναστασίου 34β, 115 27 Αθήνα
Τηλ
213 2142200
Φαξ
210 6920437

Σοφία Γερογιαννάκη

213 2142218
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 7/9/2012