Προσκλήσεις - Προκηρύξεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον – Πρόγραμμα Άμεσης Ενίσχυσης και ενεργειακές επιθεωρήσεις

Η Πρόσκληση αφορά το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης ΑΕ (ΕΤΕΑΝ ΑΕ) για την υποβολή προτάσεων έργων, προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της κατηγορίας πράξεων «Εξοικονομώ κατ' Οίκον – Πρόγραμμα Άμεσης Ενίσχυσης και ενεργειακές επιθεωρήσεις».

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

Τομείς ενδιαφέροντος

Κατηγορία δικαιούχων

Νομικά πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ)

Σε ποιους απευθύνεται

Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας & Ανάπτυξης ΑΕ (ΕΤΕΑΝ ΑΕ)

Όροι και προϋποθέσεις

Η υποβολή της αίτησης περιλαμβάνει τα ακόλουθα: (i) Αίτηση Χρηματοδότησης, υπόδειγμα της οποίας επισυνάπτεται ...

Προϋπολογισμός

€ 6.000.000

Περίοδος υποβολής

από 21/7/2015 έως 10/9/2015

Η πρόταση υποβάλλεται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», στη διεύθυνση Μεσογείων 56, 11527 Αθήνα, τις ώρες 9:00 – 16:00 όλες τις εργάσιμες ημέρες. Η πρόταση είναι δυνατόν να υποβληθεί και ταχυδρομικώς, επί αποδείξει με ημερομηνία υποβολής την ημερομηνία αποστολής.

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ ΑΕ)
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Ξενίας 24, 115 28 Αθήνα
Τηλ
210 7450400
Φαξ
210 7473767

Δ. Νιάφας

210 7450822
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 23/7/2015