Στερεά Απόβλητα 

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Στερεά Απόβλητα

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» - ΕΠΠΕΡΑΑ, με γνώμονα τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και επίκεντρο τον Άνθρωπο και τις πραγματικές του ανάγκες, χρηματοδοτεί έργα και παρεμβάσεις στη βάση μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής ορθολογικής διαχείρισης των στερεών αποβλήτων  όπου:
• διασφαλίζεται υψηλό επίπεδο προστασίας της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος,
• εξοικονομούνται φυσικοί πόροι (νερό, πρώτες ύλες, ενέργεια, έδαφος),
• επιτυγχάνεται μείωση των αερίων εκπομπών που συμβάλλουν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου και συνακόλουθα στην κλιματική αλλαγή.

Πρόκειται για μια θεμελιώδη προτεραιότητα της περιβαλλοντικής πολιτικής που  υπηρετεί το ΕΠΠΕΡΑΑ για την περίοδο 2007-2013, αλλά και κορμό του πυλώνα που αφορά στην αειφόρο διαχείριση και την προστασία του φυσικού κεφαλαίου.
 
Μέσα από τον Άξονα Προτεραιότητας 4 «Προστασία Εδαφικών Συστημάτων και Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων» με προϋπολογισμό που υπερβαίνει τα 400 εκ. ευρώ, το ΕΠΠΕΡΑΑ χρηματοδοτεί από το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και εθνικούς πόρους, σημαντικές παρεμβάσεις που αφορούν στην ανάπτυξη υποδομών για την διαχείριση των αποβλήτων, καθώς και την απορρύπανση και αποκατάσταση ρυπασμένων εδαφών, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην προστασία των φυσικών πόρων και την αναβάθμιση της ζωής των πολιτών.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 08/06/2012